Geachte Nederlandse gasten,

Onderstaand vindt u een vertaling van onze logiesvoorwaarden. Deze vertaling zorgt ervoor dat u deze voorwaarden beter zult kunnen begrijpen. Houdt u er echter rekening mee dat juridisch uitsluitend de Duitse versie maatgevend is.

 

1. Afsluiting van het logiescontract

1.1. Basis van de aanbieding van de gastheer en de boeking van de gast is de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de boekingsbasis (bijv. plaatsbeschrijving, classificatieverklaring) voor zover deze bij de boeking bij de gast aanwezig zijn.

1.2. De gastheer wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§ 312g lid 2 zin 1 punt 9 BGB = Duits Burgerlijk Wetboek) er bij logiescontracten, die werden afgesloten op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails, via het mobiele verkeer gezonden berichten (SMS) evenals het mediabestel en de telemedia), er geen recht op herroeping bestaat, maar alleen de wettelijke regelingen gelden voor het niet gebruikmaken van huurdiensten (§ 537 BGB = Duits Burgerlijk Wetboek) (zie hiervoor ook punt 3 van deze logiesvoorwaarden). Er bestaat echter een recht op herroeping, als het logiescontract buiten de kantoorruimten afgesloten werd, tenzij de mondelinge onderhandelingen, waarop het sluiten van het contract rust, gevoerd zijn op voorafgaande bestelling van de verbruiker; in het laatst genoemde geval bestaat het recht op herroeping eveneens niet.

1.3. Met het aanklikken van de button (het vakje) "zahlungspflichtig buchen" ("boeken met betalingsverplichting") biedt de gast het sluiten van het logiescontract bindend aan de gastheer aan. De ingang van de boeking wordt onmiddellijk elektronisch aan de gast bevestigd.

1.4. Het toezenden van de contractaanbieding door het aanklikken van de button "zahlungspflichtig buchen" ("boeken met betalingsverplichting") is geen reden voor een aanspraak van de gast op de totstandkoming van een logiescontract in overeenstemming met zijn boekingsopgaven. De gastheer is eerder vrij in zijn beslissing de contractaanbieding van de gast aan te nemen of niet. Het contract komt tot stand door de ontvangst van de boekingsbevestiging van de gastheer als diens bemiddelaar door de gast.

1.5. Indien de boekingsbevestiging direct volgt op het doen van de boeking van de gast door het bevestigen met de button "zahlungspflichtig buchen" ("boeken met betalingsverplichting") met een desbetreffende weergave in het beeldscherm (boeking in realtime), komt het logiescontract tot stand, zodra de gast deze boekingsbevestiging ontvangt en een weergave krijgt in het beeldscherm, zonder dat er een tussenmededeling over de ingang van zijn boeking nodig is. In dit geval wordt er een mogelijkheid aan de gast geboden voor het opslaan of printen van de boekingsbevestiging. De gebondenheid van het logiescontract is er echter niet afhankelijk van dat de gast deze mogelijkheid voor het opslaan of voor het printen gebruikt.

 

2. Aankomst en vertrek

2.1. Voor zover er in een afzonderlijk geval niets anders uitdrukkelijk is overeengekomen, is het betrekken van de accommodatie niet mogelijk voor 14.00 uur en de gast moet uiterlijk om 18.00 uur aanwezig zijn.

2.2. Voor latere aankomsten geldt:

a) De gast is verplicht het de gastheer uiterlijk om 18.00 uur of op het overeengekomen tijdstip van de aankomst mede te delen, indien hij later aankomt of de geboekte accommodatie bij verblijven van meerdere dagen pas op de volgende dag zal betrekken. b) Als er geen tijdige mededeling wordt gedaan, heeft de gastheer het recht de accommodatie anders te bezetten. Voor de tijd van het niet bezetten gelden de bepalingen voor de annulering resp. het niet aankomen van de gast in deze logiesvoorwaarden overeenkomstig.

c) Voor bezettingstijden, waarin de gast geen gebruik maakt van de accommodatie door een latere aankomst, gelden de bepalingen voor de annulering resp. het niet aankomen van de gast in deze logiesvoorwaarden overeenkomstig. De gast hoeft voor dergelijke bezettingstijden geen betalingen aan de gastheer te doen, als de gastheer contractueel of wettelijk aansprakelijk is voor de reden van de latere aankomst resp. de niet bezetting. 2.3. Het vrijmaken van de accommodatie door de gast moet gebeuren op het overeengekomen tijdstip, zonder speciale afspraak voor 10.30 uur op de dag van vertrek. Bij een niet tijdige ontruiming van de accommodatie kan de gastheer een overeenkomstige extra vergoeding verlangen. Het vorderen van een verregaande schade blijft de gastheer voorbehouden. Een aanspraak op het gebruik van de inrichtingen van het logiesbedrijf van de gastheer na 10.30 uur op de dag van vertrek bestaat alleen in het geval van een desbetreffende aanwijzing van de gastheer of van een met hem in een afzonderlijk geval gemaakte afspraak.

 

3.Annuleren en niet aankomen

3.1. Een annulering of het niet aankomen zonder annuleringsverklaring is alleen kosteloos voor de gast, als de gastheer de mogelijkheid voor een kosteloze annulering gegeven heeft in de vorm van een algemene aanwijzing of een speciale afspraak en de annuleringsverklaring binnen de aangegeven termijn aan de gastheer wordt gestuurd.

3.2. In geval van een annulering of het niet aankomen van de gast zonder annulering blijft de eis van de gastheer van kracht voor de betaling van de overeengekomen logiesprijs inclusief de maaltijden en de kosten voor extra service.

3.3. De gastheer dient in het kader van zijn gebruikelijke zakelijke activiteiten te zorgen voor een andere bestemming van de accommodatie, zonder verplichting tot speciale inspanningen en met inachtneming van het speciale karakter van de geboekte accommodatie (bijv. niet-roken kamer, gezinskamer).

3.4. De gastheer dient een andere bezetting en, voor zover dit niet mogelijk is, bespaarde kosten in mindering te brengen.

3.5. Volgens de door de rechtspraak erkende percentages voor de berekening van bespaarde kosten, dient de gast de volgende bedragen aan de gastheer te betalen, telkens met betrekking tot de totale prijs van de logieskosten (inclusief alle bijkomende kosten), echter zonder rekening te houden met eventuele kosten voor kuurbelasting:

Bij vakantiewoningen/logies zonder maaltijden 90%

Bij overnachting/ontbijt 80%

Bij halfpension 70%

Bij volpension 60%

3.6. De gast blijft uitdrukkelijk het recht voorbehouden, de gastheer te bewijzen dat zijn bespaarde kosten wezenlijk hoger zijn dan de bovenstaand berekende opgaven, resp. dat een ander gebruik van de accommodatie heeft plaatsgevonden. In geval van een dergelijk bewijs is de gast alleen verplicht het overeenkomstig lagere bedrag te betalen.

3.7. Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering wordt dringend aangeraden.

3.8. De annuleringsverklaring moet in het geval van een directe boeking bij de gastheer uitsluitend aan deze, niet aan plaatselijke toeristenbureaus of andere bemiddelaars, gericht worden en moet in het belang van de gast schriftelijk gebeuren.

 

4. Betaling

4.1. De gastheer kan na het afsluiten van het contract (toegang tot de boekingsbevestiging resp. het aannemen van een bindende aanbieding) een aanbetaling tot 20% van de totale verblijfsprijs per persoon verlangen.

4.2. De totale verblijfskosten, inclusief de bijkomende kosten, dienen op de dag van vertrek aan de gastheer te worden betaald, voor zover niet anders is overeengekomen. 4.3. De gastheer kan bij een verblijf van meer dan een week een tussenrekening opmaken, die direct moet worden betaald.

4.4. Voor zover er in een afzonderlijk geval iets anders niet uitdrukkelijk uitgeschreven of overeengekomen is, zijn betalingen alleen contant mogelijk, niet met een credit card, pinpas of door overmaking. Betalingen kunnen niet in vreemde valuta gedaan worden.

4.5. Betaalt de gast een overeengekomen aanbetaling niet of niet volledig, ondanks een aanmaning van de gastheer met een gestelde termijn, heeft de gastheer het recht, voor zover hij zelf bereid en in staat is de contractuele diensten te leveren en voor zover er geen wettelijke of contractueel retentierecht van de gast bestaat, van het contract met de gast terug te treden en deze te belasten met annuleringskosten volgens punt 3 van deze voorwaarden.

 

5. Beperking aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van de gastheer uit het logiescontract volgens § 536a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) voor schade, die niet resulteert in de verwonding van leven, lichaam of de gezondheid, is uitgesloten, voor zover ze niet berusten op een opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim van de gastheer, een wettelijke vertegenwoordiger of assistent van de gastheer.

5.2. De gastheer is niet aansprakelijk voor gebreken met betrekking tot diensten die tijdens het verblijf voor de gast herkenbaar slechts als vreemde diensten geleverd worden (bijv. sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, enz.). Hetzelfde geldt voor vreemde diensten die al samen met de boeking van het verblijf medegedeeld werden, voor zover deze in de uitschrijving resp. de boekingsbevestiging uitdrukkelijk gekenmerkt zijn als vreemde diensten.

 

6. Plichten van de gast, het meenemen van huisdieren

6.1. De gast is verplicht een huisreglement of hofreglement in acht te nemen waarvan hij in kennis is gesteld of waarvoor een redelijke mogelijkheid van kennisname bestond op basis van desbetreffende aanwijzingen.

6.2. De gast is verplicht optredende gebreken en storingen direct aan de gastheer op te geven en hulp te vragen. Een opgave van een gebrek, die alleen gedaan wordt bij de gastheer, is niet voldoende. Blijft de opgave van een gebrek uit door eigen schuld, kunnen aanspraken van de gast helemaal of gedeeltelijk vervallen.

6.3. De gast kan het contract alleen annuleren bij beduidende gebreken of storingen. Hij moet de gastheer met betrekking tot de opgave van een gebrek eerst een passende termijn geven voor het verhelpen er van, tenzij het verhelpen onmogelijk is, door de gastheer geweigerd wordt of als de directe annulering daadwerkelijk gerechtvaardigd is door een bijzonder, door de gastheer herkenbaar belang van de gast of omdat het om dergelijke redenen objectief onredelijk is voor de gast om het verblijf voort te zetten.

6.4. Het meenemen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan in het geval van een uitdrukkelijke overeenkomstige afspraak, als de gastheer in de inschrijving in deze mogelijkheid voorziet. De gast is in het kader van dergelijke afspraken verplicht voor het waarheidsgetrouw opgeven van het soort en de grootte. Overtredingen hiervan kunnen de gastheer het recht geven voor een buitengewone annulering van het logiescontract.

 

7.Rechtskeuze en rechtbank

7.1. Op de contractuele verhouding tussen de gast en de gastheer is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsverhouding.

7.2. De gast kan de gastheer alleen bij deze zetel aanklagen.

7.3. Voor rechtsvorderingen van de gastheer tegen de gast is de woonplaats van de gast maatgevend. Voor rechtsvorderingen tegen gasten, die handelaren, rechtspersonen van het openbare of privaatrecht of personen zijn, die hun woon-/zakelijke adres of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie het woon-/zakelijke adres of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip van het indienen van de aanklacht, wordt de vestiging van de gastheer overeengekomen als zetel van de rechtbank.

7.4. De bovengenoemde bepalingen voor de rechtskeuze en de rechtbank gelden niet als en voor zover op het contract toepasbare, niet door onderhandeling voor wijziging vatbare bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn.